back(回首頁)                AAC溝通簿 (網頁版)

下列圖像代表四種溝通需求,請按其中之一開始 (不要忘記打開喇叭調整音量)。

1 2 3 4

* 此AAC溝通網頁使用java script開發,由黃姿榕與鄭靜宜所編製。